Feuerverzinkt

2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, feuerverzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Gipskarton Coilnagel, Ringschaft, verzinkt, unsencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
2,1mm Gipskarton Coilnagel, Ringschaft, verzinkt, unsencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
2,1mm Gipskarton Coilnagel, Ringschaft, feuerverzinkt, unsencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
2,1mm Gipskarton Coilnagel, Ringschaft, feuerverzinkt, unsencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3

Seiten