Verzinkter Stahl

2,8mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, unsencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
36 º
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
2,9mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º

Seiten